تبلیغات
: ارام وحشی
اینکه در یک روز هم لاف بپستد (پست بگذارد) و هم مومو
هم فریا 
یعنی ان روز را طلابگیر . یعنی ان روزعجب به بهی است. 
همان روز که رضا بگوید دیگر نمیتواند بنویسد …؛ ادم ته دلش خالی میشود 
و تازه یادش میفتد برای بار هزارم از هستار رضا اسکرین گرفت تا برای فلانی بفرستد.  که فقط هستارش انقدر خوش طعم بوده که گردفراموشی نگیرد.
واقعا جهان،بدون نوشته های بعضی ها،چه قدر جای چندشی میشود
به مومو فکر میکنم به لاف که حالا کمتر مینویسد و به فریا که اگر نباشند... بی ربط نوشت:ادم یه دفعه میگوید:نسی جان حالا امشب رو دست چپ کار کن
دو دفعه میگوید: نسی جان دمبل ته کمده تا در بیاریش کل قفسه اش بهم میریزه
سه دفعه میگوید بهم نریز
دفعه چهارم از تخت پامیشود غرولند میکند:گیری دادیا نصفه شبی بیا برو اونور ببینم!
خودش تمام محتویات کمد را بیرون میریزد،دمبل نمیدانم چند کیلویی را توی دستش میچپاند و همچنان غر میزند که نصف شب است عاغا! نه و ربع است! نصفه شب است!

Tag's:
نظرات() × 09:05 ب.ظ × شنبه 23 بهمن 1395 × صخره
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ